Povinnost podnikatelů při nakládání s odpady

17.02.2016 19:37

Nakládání s odpady upravuje obecně, ať už se jedná o podnikatele či nikoliv, zákon o odpadech. Tento zákon ukládá každému, tedy i podnikatelům, obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Pokud však vzniku odpadů nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s právními předpisy.

Zákon o odpadech stanoví, že nakládat s odpady a zbavovat se jich je možné pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Co se týká nebezpečných odpadů, jejich nakládání se řídí zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi. Mezi tyto předpisy patří např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůzákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li v zákoně o odpadech stanoveno jinak, je možné s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při takovém nakládání nesmí být ohroženo lidské zdraví ani nesmí být ohrožováno či poškozováno životní prostředí.

Dále nesmí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy, kterým je např. zákon č.309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Každý, tedy i podnikatel, má povinnost si ověřit, zda osoba, které odpad předává, je k tomuto převzetí oprávněna. Pokud se tato osoba neprokáže oprávněním k převzetí odpadu, v žádném případě jí odpad nesmí být předán.

Zákon o odpadech zakazuje ředit či mísit odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku. Stejně tak je zakázáno míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami či materiály.

Pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem příslušného krajského úřadu, je míšení nebezpečných odpadů přípustné, pokud jím nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno osobami, které jsou k tomu podle zákona o odpadech oprávněny.

Došlo-li ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, aniž byl vydán souhlas krajského úřadu, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode